Effects of a randomized contingency management intervention on opiate abstinence and retention in methadone maintenance treatment in China Academic Article uri icon

authors

 • Hser, Yih-Ing
 • Li, Jianhua
 • Jiang, Haifeng
 • Zhang, Ruimin
 • Du, Jiang
 • Zhang, Congbin
 • Zhang, Bo
 • Evans, Elizabeth
 • Wu, Fei
 • Chang, Yen-Jung
 • Peng, Chinyi
 • Huang, David
 • Stitzer, Maxine L.
 • Roll, John
 • Zhao, Min

publication date

 • 2011